Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden DaVinci Vertalingen B.V. Artikel 1 - Defi nities; In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: DaVinci Vertalingen B.V. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht geeft aan DaVinci Vertalingen B.V., alsmede derden die door een gegeven opdracht rechtsgeldig zijn gebonden. Vertaling: Het vanuit een taal in een andere taal weergeven van een door de opdrachtgever aangeboden tekst of document, correctie en tolkwerk, alsmede de met het voorgaande verband houdende werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer. Alle gesloten verkoopovereenkomsten tussen opdrachtnemer en opdracht- gever houden aanvaarding van deze voorwaarden in. Artikel 2 – Offertes en opdrachten; Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Latere wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever kunnen wijzigingen in de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben. Prijsopgaven en levertermijn kunnen te allen tijde worden herroepen indien de opdrachtnemer voor de opgaaf de te vertalen tekst nog niet heeft kunnen inzien. Een opdracht tot vervaardiging van een vertaling wordt steeds aanvaard onder voorbehoud dat opdrachtnemer het recht heeft binnen redelijke tijd de opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen, zonder daarvoor jegens opdrachtgever tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn. De opdrachtnemer verbindt zich om de aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren en gebruik te maken van de bij hem gekende terminologieën. Alle in correspondentie vermelde en genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Artikel 3 - Uitvoering; Opdrachtnemer heeft het recht, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, de aanvaarde opdracht door derden te laten uitvoeren. Artikel 4 - Geheimhouding; Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is m.b.t. de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer verplicht zijn medewerkers en derden tot geheimhouding. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van deze  eheimhoudingsplicht door zijn medewerkers indien opdrachtnemer het aannemelijk kan maken deze schending niet

te hebben kunnen verhinderen. Artikel 5 - Annulering; Indien een opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd 50% van het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening te brengen. Het door opdrachtnemer reeds vervaardigde werk zal aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Artikel 6 – Leveringstermijn en levering De in de offertes en overeenkomsten genoemde levertijden zullen naar beste kunnen in acht worden genomen, echter zijn niet bindend. Mocht om welke reden dan ook de genoemde leveringstermijn worden overschreden, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht de tijd waarbinnen de opdracht door haar zal worden volbracht zelf te bepalen, indien in de overeenkomst geen datum van levering is kenbaar gemaakt. Eventuele klachten over de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht dienen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk

te worden kenbaar gemaakt. De opdrachtgever wordt geacht de levering accoord te hebben bevonden, indien niet binnen de genoemde 8 dagen wordt gereclameerd. Aan deze termijn wordt opdrachtgever niet gehouden, indien die termijn om duidelijk aanwijsbare redenen een verlenging behoeft. Artikel 7 – Correcties Indien een uitgevoerde opdracht correcties behoeft, dan dient opdrachtnemer hiervoor in de gelegenheid te worden gesteld om de tekortkomingen op te heffen. Iedere aansprakelijkheid vervalt indien de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervoor niet in de gelegenheid heeft gesteld om deze correcties

uit te voeren. Artikel 8 – Betaling; De betaling van elk gefactureerd bedrag i.v.m. de door opdrachtgever gegeven opdracht aan opdrachtnemer dient te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De opdrachtgever is, zonder enige ingebrekestelling, terstond in verzuim op het moment dat de vordering opeisbaar is en de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Opdrachtnemer heeft het recht, vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. De geleverde opdracht blijft volledig eigendom van opdrachtnemer, totdat volledige betaling van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is heeft plaats gevonden. Artikel 9 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het aantoonbare en directe gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals transportschade, indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsschade en gederfde winst. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit een door hem vertaalde tekst die onjuist of onvolledig is. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de te leveren of reeds geleverde opdracht. De aansprakelijkheid is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van Euro 25.000,= per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst. De beoordeling van de vraag of een te vertalen of te bewerken tekst of de door opdrachtnemer geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van de aan hem beschikbaar gestelde documenten door opdrachtgever.

Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/ of schade ontstaan als gevolg van transport of verzending of de aanwezigheid van computervirussen in door opdrachtnemer geleverde bestanden. Artikel 10 – Ontbinding; De overeenkomst eindigt op het moment dat de opdracht op de afgesproken wijze is volbracht en indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichting welke voortkomt uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst. De overeenkomst eindigt eveneens is het geval van onder curatelenstelling van een der partijen, in geval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever. In het geval dat opdrachtnemer tot ontbinding overgaat is zij niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en blijft zij alle rechten m.b.t openstaande vorderingen ten aanzien van opdrachtgever behouden. Artikel 11 – Geschillen; Geschillen die mochten ontstaan n.a.v. een door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht en de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter te Utrecht. Artikel 12 – Auteursrecht; De auteursrechten van de door opdrachtnemer vervaardigde vertaling gaan over op de opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn fi nanciële en overige verplichtingen jegens opdrachtnemer m.b.t. de betreffende opdracht volledig is nagekomen. Artikel 13 – Toepasselijk recht; Op al onze overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 14 - Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30217581. Website: www.davincivertalingen.nl